Otevřený dopis vrcholovým manažerům: Co UDÁLOST znamená pro lidstvo – a pro vás

 

(Předmluva – Chtěl bych vidět, že „etika podnikání“ již nadále není oxymóron. Musí přijít den (a přichází), kdy zákonná práva jednotlivce budou větší než práva korporace. Rozhodnutí soudu v moderní době dala korporacím všechna práva člověka, avšak s minimální zákonnou nebo morální odpovědností.

Tento svévolný právní výklad byl v posledních dvou stoletích využíván v maximálním rozsahu. Umožnil moderní korporaci stát se nejvlivnější právní formou předávání bohatství v lidské historii. Jsou to k tomuto účelu dokonalé mechanismy, protože jsou sice často „veřejně“ obchodovatelné, ale časem se očividně vyvinuly tak, aby z nich mělo prospěch několik jedinců na úkor mnoha – je vždy možné se schovat za to, že jedná o „osobu“ nebo za neupřímné sliby o tom, že „dávají něco zpět“, zatímco z komunit a zemí, kde se nacházejí, čerpají co možná nejvíce.

Tyto dny končí. UDÁLOST tohle všechno změní. Doslova přes noc velký počet nadnárodních korporací – zejména těch ve finančním sektoru – zkrachuje. Obrovský rozsah těchto bankrotů si vyžádá rozpad těchto firem, takže pojem „nadnárodní“ se stane přežitkem a pozůstatkem éry korupce a velké nerovnosti. Firmy již nadále nebudou moct kradmo přenášet bohatství mezi zeměmi nebo od spotřebitelů a zaměstnanců k těm, co poskytují „kapitál“.

Současná populace vrcholových manažerů se bude muset rychle přizpůsobit – zejména ti, kteří dlouho pracovali přímo s těmi v tajném spolku nebo dokonce pro ně. V mnoha případech se jejich novými šéfy stanou lidé v zemích, které je musely převzít. Už jen to mnoho z nich přiměje opustit svět podnikání natrvalo (v některých případech k tomu dokonce dojde silou) nebo radikálně změnit způsob myšlení na „lidé jsou důležitější než zisk“.

Dopis, který následuje, si mají během odstavení finančních institucí přečíst generální ředitelé, finanční ředitelé, provozní ředitelé, představenstva a zejména investiční bankovní analytici, kteří byli tajným spolkem využíváni jako vymahači zajišťující, aby každá „veřejně obchodovatelná“ firma sloužila jejich syndikátu organizovaného zločinu před všemi ostatními zájmy.)

 

Otevřený dopis vrcholovým manažerům: Co UDÁLOST znamená pro lidstvo – a pro vás

To, čeho jste svědky se připravovalo dlouhou dobu. Přinejmenším od roku 1975 byl připravován plán, jak lidstvo trvale odvrátit od dystopické budoucnosti společenské kontroly a ekonomického otroctví. Agenti zpravodajských služeb to považovali za nezbytné po děsivých událostech předchozího desetiletí – například vraždě J. F. Kennedyho, nevyhlášeném „konfliktu“ ve Vietnamu a aféře Watergate.

V průběhu let se tento plán rozrostl co do rozsahu i komplexnosti. Taktika se vyvíjela, vznikala spojenectví a počet zasvěcených výrazně rostl – ale v jádru šlo vždy o vytvoření účinné cesty jak šířit pravdu způsobem, který nebude možné kontrolovat. To, co se děje, by nebylo možné bez osobních počítačů nebo internetu. Kdyby se tyto vynálezy tolik nerozšířily, veškeré informační toky by byly zcela kontrolovatelné vzhledem k doslova neomezeným zdrojům a bezohlednosti tajného spolku.

Nyní jsou realizovány výsledky tohoto úsilí, ale pocítíme však takové narušení „běžného života“, které nemá v lidské historii obdoby.   Počínaje dnešním dnem zažijeme následující:

  • Doslova okamžitou změnu obsahu a podávání hlavního proudu zpravodajství
  • Dočasné vypnutí elektronického finančního systému
  • Živě televizí přenášená šokující zatčení mocných politiků, náboženských osobností, kapitalistů a finančníků
  • Masivní vlnu odhalení dříve popíraných konspirací, které těmi, kteří nic netušili, otřesou podobně jako studená sprcha opilým člověkem

Zastavení centrálního bankovního kartelu se ukázalo být jediným způsobem jak konečně ukončit zločinné podnikání překvapivě malého počtu bohatých a extrémně nebezpečných psychopatů. Prostě dokud finanční systém zůstával pod kontrolou centrálních bank (a těch, kteří je vlastní), tito zločinci by vždy mohli tisknout peníze a směřovat je tam, kde to bylo potřeba kvůli tomu, aby se udrželi u moci. Nyní je jejich zdroj moci pryč, ale běžný život v následujícím krátkém období rozhodně nebude normální. Vyskytnou se nesnáze, ale „nové normálno“ bude nakonec pro lid přínosnější než stávající status quo.

Výsledná přelomová změna bude trvalá. Až budou informace o protiústavní, nezákonné a rozhodně nemorální činnosti zveřejněny, již nebude cesty zpět. Nový finanční systém bude vycházet z aktiv, namísto závazků. Korporace budou existovat ve velmi odlišném regulačním prostředí; mnoho z nich může konečně být skutečně „veřejným vlastnictvím“, neboť zisky budou rozdělovány osobám v zemi, kde firma sídlí. A nakonec – a především – již nebude existovat „nezaměstnanost“, protože bude vždy k dispozici spousta práce.

Koncepty jako „překvalifikovaný“, „nadbytečný“ a „maximalizace nákladové efektivity“ nakonec zcela zmizí nebo se v rámci podnikání dramaticky promění. Tyto koncepty vám byly vtloukány do hlavy v realitě, která nastala po Miltonu Friedmanovi, kdy se vrcholové vedení firem zodpovídá pouze akcionářům. Nyní nastává nejistá doba, kdy se musí uchytit nové myšlenky – a to rychle! Společně musíme vybudovat novou budoucnost, kde je nemožné, aby nevelká skupina lidí zcela dominovala a ovládala světové vztahy s cílem trvale se udržet u moci.

Mnoho z vás se teď možná bojí. Jak říká Nick Hanauer, může se zdát, že „vidle se blíží“. Nemusí však tomu tak být; v této nejisté době řídíte svůj vlastní osud – litujete-li svých činů a jste ochotni změnit své myšlení ohledně toho, co by mělo – resp. správněji KDO by měl – být prioritami každého podnikání.

Přestože tento pojem používám nerad, je to pro všechny z vás jednoznačně okamžik, kdy byste „měli najít Ježíše“. Dřívější vztahy mezi vrcholovým vedením firem a akcionáři budou obráceny vzhůru nohama. Místo poklonkování bohatým finančníkům a investičním analytikům se bude vedení každé firmy zodpovídat veřejnosti. Dojde k tomu z velké míry v důsledku blížících se odhalení ohledně toho, „kam vedou peníze“. Cesta se vine zdánlivě nekonečným labyrintem fondů, zahraničních účtů nebo nezákonně získaným „hmotným majetkem“, jako je půda nebo drahé kovy.

Nakonec cesta končí u mnohých z těch, kteří jsou nyní před zraky kamer odváděni do vězení. Ale to, co přijde pak, ovlivní nás všechny a nastolí to po ekonomické stránce mnohem rovnější podmínky po celém světě.

Většina tohoto bohatství prostě byla ukradena prostřednictvím nezákonných válek, zločinů proti lidskosti nebo činnosti „organizovaného zločinu“ RICO institucí (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, tj. podvodné a zkorumpované organizace). Kromě toho se ukazuje, že tito lidé již od nepaměti financují a podporují terorismus. V souvislosti s výše uvedenými trestnými činy je zajímavé, že ve většině zemí je nezákonné zabavit majetky těchto osob a použít je jako reparace.

Zaplacení těchto reparací však vyžaduje, aby byly zbourány mechanismy ukládání majetků těchto osob. To znamená nejen konec současného kartelu centrálních bank, ale také zánik moderní korporace. V podstatě veškeré firemní akcie – bez ohledu na to, zda jsou vlastněné fyzickými osobami nebo institucionálními investory – bude nutné vyplatit, aby bohatství bylo možné použít k obnově světové infrastruktury a reparacím za financování terorismu a genocidních válek.

To znamená, že akciový trh, tak jak ho známe, skončil. Téměř každou firmu bude kvůli bankrotu nutné znárodnit – zejména ty, které jsou v současnosti „nadnárodní“. Budou nahrazeny novými firmami, které povstanou z popela starých vyhořelých pozůstatků nadměrné chamtivosti. Vlastnická struktura těchto nových firem rovněž může být výrazně jiná; skutečně „veřejné“ vlastnictví bude znamením budoucnosti – neboť zisky budou distribuovány zpět do jurisdikcí těchto firem.

Přechod na tento druh obchodního modelu bude mít zajímavý vedlejší účinek; většina soukromých osob zaplatí mnohem méně, neboť firemní zisky budou přerozděleny prostřednictvím daně z příjmu právnických osob nebo tím, že firmy budou vlastněny přímo obyvateli určité obce, města nebo země. Jsme-li ochotní přehodnotit, v čem přesně spočívá funkce daně z příjmu právnických osob, je snadné přeformulovat daň z příjmu právnických osob jako vlastnický podíl v dané firmě v poměru odpovídajícím sazbě daně z příjmu právnických osob v dané jurisdikci. Od daně z příjmu tudíž není tak daleko k myšlence korporace vlastněné „lidmi a pro lidi“.

Každý vedoucí pracovník firmy, který se snaží minimalizovat odváděné daně, tudíž v podstatě bere jedné skupině akcionářů (jurisdikci, ve které korporace sídlí) a dává jiné (stejným „elitám“, které jsou zatýkány a posílány do vězení v době, kdy dochází k uvedené UDÁLOSTI).

Přehodnocení daní z příjmu právnických osob i toho, jaká by měla být „práva“ korporace, jsou jen dvě z mnoha dlouho odkládaných změn, ke kterým dojde. Jednoduše řečeno vy všichni, kteří řídíte korporace, jste příliš dlouho opomíjeli dvě nejdůležitější skupiny zainteresovaných osob – zaměstnance a zákazníky. Prosté podřizování se požadavkům akcionářů je skvělý způsob, jak zajistit, abyste vypadali dobře v krátkodobém horizontu. V dlouhodobém ohledu se jedná o legalizovanou krádež, neboť jsou takto podporována rozhodnutí, která škodí společnosti jako celku.

Všichni z vás se musíte rozhodnout, jak chcete postupovat. Chcete-li obhajovat své dřívější kroky a rozhodnutí, připravte se přinejlepším na veřejné zesměšnění. Nezapomínejte, že v různých zpravodajských službách po celém světě působí velký počet eticky jednajících osob – odkud podle vás skupina „Anonymous“ získává své informace? Každá konverzace, každé memorandum, každé rozhodnutí ve prospěch zločinných elit bylo sledováno – a jsou-li k dispozici dostatečné důkazy pro velkou porotu, můžete být případně obviněni z hospodářské trestné činnosti. Pokud vám tento osud nevadí, pokračujte – buďte i nadále neústupní a antagonističtí, ale čeká vás budoucnost ve vězení a budete odstrčeni na okraj společnosti, zatímco zbytek lidstva bude zažívat hospodářský růst a růst životní úrovně existující doposud jen v lidských snech.

Na druhou stranu, pokud pohlédnete do zrcadla a rozhodnete se, že „možná je čas na změnu“, může se vám vést lépe než vašim spolupracovníkům, kteří stráví veškerý čas, energii a rychle ubývající majetek bojem o záchranu své dobré pověsti. Těm z nás, kteří usilují o lepší budoucnost, dobře informované osoby připomněly, že odpuštění je tím nejkýženějším výsledkem nadcházejících slyšení, jejichž účelem bude nalézt pravdu a dosáhnout smíření. Lidstvo jako celek musí jít kupředu a někteří z vás možná nakonec budou životně důležití k uzdravení a znovuvybudování našeho světa. Bez odpovídajícího vyjádření lítosti je však nepravděpodobné, že by lidé, kteří měli před UDÁLOSTÍ před názvem své ředitelské funkce slovo „vrchní“ budou opět považovaní za důvěryhodné, dokud nepromluví o všech rozhovorech a memorandech skrývajících se pod hanebným deštníkem „smluv o mlčenlivosti“.

Je čas přestat se skrývat za právní a ekonomickou ochranou, které se vám tak dlouho dostávalo. S příchodem uvedené UDÁLOSTI je tato ochrana navždy pryč. Nahlédneme-li do budoucna, každý, kdo uspěje ve světě podnikání, bude muset vytvářet hodnotu pro zákazníky eticky. To znamená, že již nadále nelze se zaměstnanci nakládat jako s dobytkem nebo zaměstnávat děti v manufakturách, které jsou ve všech ohledech tábory otrocké práce. Ne, v budoucnu bude každý ceněn bez ohledu na to, kde vyrostl nebo jakou má barvu kůže, a již vám nebude otvírat dveře to, koho znáte nebo jaké máte příjmení.

Je načase připojit se a konečně vzít na vědomí ty, kterými jste tak dlouho opovrhovali, jako sobě rovné. Jsme v tom všichni společně a my ostatní – chcete-li, pak 99 % populace, vás chceme přijmout s otevřenou náručí, pokud jste ochotní otevřít se a promluvit o tom, co se po tolik let odehrávalo za zavřenými dveřmi.

Volba je na vás. Rozhodnete-li se pro spolupráci, zlepšíte životy nás všech – včetně toho svého.

Původní článek lze najít na adrese http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-to-corporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-and-you/

Napsat komentář